Bondora Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle wettige relaties tussen de Gebruiker en het Bedrijf en andere Gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden

1. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

1.1. Bijzondere voorwaarden – Bijzondere voorwaarden van de leningsovereenkomst.

1.2. Intrest - vergoeding betaald door de Lener aan de Leninggever voor het gebruik van het Leenbedrag.

1.3. Gebruiker - een natuurlijk persoon die partij is bij een geldige Gebruikersovereenkomst of andere overeenkomst met de Leninggever.

1.4. Gebruikersovereenkomst - een overeenkomst die onder de Gebruiksvoorwaarden tussen Gebruiker en Leninggever tot stand is gekomen, op basis waarvan Gebruiker gebruik kan maken van het Portaal en op basis waarvan de Leninggever via het Portaal diensten aan de Gebruiker levert. De Gebruikersovereenkomst komt tot stand tussen de Gebruiker en de Leninggever op het moment van de acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden.

1.5. Gebruiksvoorwaarden - deze Bondora Gebruiksvoorwaarden.

1.6. Lening of Leningsovereenkomst - een Leningsovereenkomst die tussen de Lener en Leninggever via het Portaal wordt gesloten.

1.7. Leninggever of Bondora - Bondora AS, Estse registercode 11483929, postadres A.H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Estland.

1.8. Website Leninggeverwww.bondora.nl

1.9. Leenbedrag - het bedrag dat de Leninggever op grond van de Leningsovereenkomst aan de Lener ter beschikking stelt.

1.10. Leningsaanvraag - een aanvraag van een Lener met alle informatie en documenten die de Lener heeft verzonden naar de Leninggever via het Portaal om een voorstel te ontvangen om een Leningsovereenkomst aan te gaan.

1.11. Lener - een Gebruiker die een Leningsaanvraag heeft ingediend bij de Leninggever en/of een Leningsovereenkomst is aangegaan met de Leninggever.

1.12. Maximaal Leenbedrag - de maximale waarde van de hoofdsom van de Leningsovereenkomst, voor zover de Lener een Leningsovereenkomst kan aangaan met de Leninggever.

1.13. Claim - een financiële vordering op de Lener die voortvloeit uit de Leningsovereenkomst.

1.14. Bankwerkdag - een werkdag, dwz een dag die geen zaterdag, zondag, nationale feestdag of officiële feestdag is in de Republiek Estland.

1.15. Portaal - een e-service-omgeving op het internet op www.bondora.nl en beheerd door de Leninggever, via welke Gebruikers de diensten van de Leninggever kunnen aanvragen of gebruiken.

1.16. Portaal-account - een virtuele account gecreëerd voor de Gebruiker op het Portaal en beheerd door de Leninggever, die is gekoppeld aan het individuele Referentienummer van de Gebruiker en waarmee de Gebruiker betalingen verricht aan de Leninggever. Het Portaal-account houdt een register bij van transacties die op het Portaal van de Gebruiker zijn gemaakt, inclusief Claims en aansprakelijkheden.

1.17. Vergoedingen - servicekosten die van toepassing zijn op Gebruikers, die worden vermeld in de Prijslijst die is gepubliceerd op het Portaal en op de website van de Leninggever.

1.18. Referentienummer - een gepersonaliseerd nummer om de Gebruiker te identificeren bij het uitvoeren van betalingen naar het Portaal-account.

1.19. Algemene voorwaarden - Algemene voorwaarden van de Leningsovereenkomst, die op het Portaal worden gepubliceerd.

2. ALGEMEEN DEEL

2.1. De Gebruiksvoorwaarden bepalen de relatie tussen de Leninggever en de Gebruiker in relatie tot de dienstverlening van de Leninggever aan de Gebruiker en de basisvoorwaarden van de dienstverlening.

2.2. De Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van alle Gebruikers- en andere overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Leninggever via het Portaal worden gesloten. De Gebruiksvoorwaarden worden bindend voor de Gebruiker na het sluiten van de Gebruikersovereenkomst in overeenstemming met Artikel 3.4.

2.3. Naast de Gebruiksvoorwaarden wordt de relatie tussen de Leninggever en Gebruiker geregeld door de toepasselijke wetgeving en de Leningsovereenkomst(en) of andere overeenkomsten die tussen de Leninggever en de Gebruiker zijn gesloten. In geval van strijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Leningsovereenkomst of enige andere overeenkomst, prevaleert de Leningsovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Leninggever en Gebruiker.

2.4. De Gebruiksvoorwaarden, Algemene voorwaarden van de Leningsovereenkomst, Prijslijst en andere relevante informatie en documenten zijn te allen tijde kosteloos beschikbaar voor de Gebruiker op de website van de Leninggever en/of het Portaal.

3. GEBRUIKERSREGISTRATIE

3.1. Om toegang te krijgen tot het Portaal en gebruik te maken van de diensten die de Leninggever via het Portaal aanbiedt, moet een persoon zich registreren als Gebruiker van het Portaal. Bij registratie als Gebruiker van het Portaal krijgt een persoon onder meer het recht om Leningaanvragen in te dienen en Leningovereenkomsten aan te gaan en om andere diensten aan te gaan, die door de Leninggever worden aangeboden, en om relevante overeenkomsten aan te gaan.

3.2. Om het Portaal te gebruiken, moet een persoon zijn/haar e-mailadres registreren op de website van de Leninggever. Om het e-mailadres te bevestigen, moet de persoon inloggen op het Portaal met het tijdelijke wachtwoord dat door het Portaal is aangemaakt.

3.3. Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden bij het registreren als gebruiker van het Portaal, verklaart en garandeert de Gebruiker dat:

 • 3.3.1. hij/zij de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en verbindt zich ertoe deze na te leven bij het gebruik van de diensten die via het Portaal worden aangeboden;
 • 3.3.2. hij/zij gaat ermee akkoord dat de Leninggever zijn/haar persoonlijke gegevens zal verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid;
 • 3.3.3. hij/zij is een natuurlijk persoon met passieve en actieve handelingsbekwaamheid en minstens 18 jaar oud;
 • 3.3.4. zijn/haar vaste of primaire verblijfplaats is de Republiek Estland;
 • 3.3.5. hij/zij is geen politiek prominente persoon of een familielid of naaste medewerker van een politiek prominente persoon;
 • 3.3.6. hij/zij is niet onderworpen aan een internationale financiële sanctie;
 • 3.3.7. zijn/haar oordeel is niet nadelig beïnvloed door een materiële fout, onwettige dreiging, geweld of andere omstandigheid.

3.4. De Gebruikersovereenkomst tussen de Leninggever en Gebruiker wordt geacht te zijn gesloten onder de Gebruiksvoorwaarden, onmiddellijk nadat aan alle voorwaarden van Artikel 3.2 en 3.3 is voldaan. De Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

3.5. Ter bevestiging van de totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst krijgt de Gebruiker toegang tot het Portaal. De gesloten Gebruikersovereenkomst is voor de Gebruiker te allen tijde kosteloos beschikbaar op de Portaal.

4. GEBRUIKERSIDENTIFICATIE

4.1. Om in te loggen op het Portaal, moet de Gebruiker zijn/haar Portaal-gebruikersnaam en -wachtwoord invoeren.

4.2. Voorafgaand aan het sluiten van de eerste Leningsovereenkomst dient de Gebruiker zich als volgt te identificeren:

 • 4.2.1. door een bankoverschrijving te doen vanaf een bankrekening die op zijn/haar naam is geopend bij een kredietinstelling die haar zetel heeft in een verdragsluitende staat van de Europese Economische Ruimte, hetzij rechtstreeks vanaf die bankrekening, hetzij via een ander alternatief dat door de kredietgever wordt aanvaard (bijv. identificatie via identiteitskaart of mobiele ID); en
 • 4.2.2. door alle documenten te verstrekken die de Leninggever nodig heeft om de Gebruiker te identificeren in overeenstemming met de vereisten ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

4.3. Als de toepasselijke wetgeving identificatie niet vereist in overeenstemming met Artikel 4.2, moet de Gebruiker worden geïdentificeerd voorafgaand aan elke handeling of transactie met juridische gevolgen (bijv. voordat een Leningsovereenkomst wordt gesloten of een opnameverzoek wordt ingediend) door een van de volgende identificatiemethoden, naar keuze van de Gebruiker:

 • 4.3.1. de unieke gebruikersnaam en het wachtwoord van het Portaal, gekozen door de Gebruiker;
 • 4.3.2. mobiele identificatie door middel van een unieke pincode die naar het mobiele nummer van de Gebruiker wordt gestuurd; of
 • 4.3.3. identificatie op een andere manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en voldoende wordt geacht door de Leninggever.

4.4. Bij identificatie van de Gebruiker is de Leninggever niet beperkt tot de Artikelen 4.1 tot en met 4.3 en heeft de Leninggever het recht om de identificatieprocedure op elk moment eenzijdig te wijzigen, inclusief het gebruik van andere identificatiemethoden die bij wet zijn toegestaan. Indien de Leninggever twijfels heeft over de juistheid van de gegevens van de Gebruiker, kan de Leninggever de Gebruiker vragen om de gegevens te verduidelijken, aanvullende informatie of documenten te verstrekken, of indien nodig het identificatieproces te herhalen. De Leninggever beschouwt de weigering om aanvullende documenten te verstrekken, door de Gebruiker, als een wezenlijke schending van de Gebruikersovereenkomst en dit is de basis voor annulering van de Gebruiks- of andere overeenkomst in overeenstemming met Artikel 11.3.1.

4.5. Gegevens die tijdens het identificatieproces worden verkregen, zoals naam, persoonlijke identificatiecode, bankrekeningnummer, woonadres enz., worden opgeslagen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van de Leninggever.

4.6. Elke persoon die inlogt op het Portaal met de gegevens van de Gebruiker (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord) of het geregistreerde e-mailadres of telefoonnummer van de Gebruiker gebruikt om handelingen via het Portaal uit te voeren, wordt door de Leninggever als de Gebruiker beschouwd, tenzij de Leninggever op de hoogte werd gesteld dat dergelijke gegevens of middelen (bijv. mobiele telefoon) in het bezit zijn gekomen van een derde partij en dit feit door de Gebruiker is bewezen.

5. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

5.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe:

 • 5.1.1. het Portaal niet te gebruiken voor illegale transacties of handelingen, waaronder fraude, witwassen van geld, terrorismefinanciering, enz.;
 • 5.1.2. om de Leninggever alleen ware, volledige en niet-misleidende informatie te verstrekken en geen informatie te verbergen die mogelijk relevant is voor de Leninggever;
 • 5.1.3. de Leninggever onmiddellijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) Bankwerkdagen, op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie en/of documenten die aan de Leninggever werd verstrekt;
 • 5.1.4. de Leninggever onmiddellijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) Bankwerkdagen, op de hoogte te stellen van omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het vermogen van de Gebruiker om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen de Leninggever en de Gebruiker, in het bijzonder de Leningsovereenkomsten, na te komen;
 • 5.1.5. de gegevens en middelen (bijv. mobiele telefoon) die nodig zijn voor het inloggen op het Portaal of voor identificatie, inclusief identiteitskaart, wachtwoorden en gebruikersnamen, veilig te bewaren, zodat deze niet in het bezit komen van derden;
 • 5.1.6. de Leninggever onmiddellijk, maar niet later dan binnen vijf (5) Bankwerkdagen, op de hoogte te stellen als de gegevens of middelen genoemd in Artikel 5.1.5 in het bezit komen van een derde;
 • 5.1.7. de intellectuele eigendomsrechten van de Leninggever te respecteren. De website van de Leninggever en het Portaal en de inhoud ervan zijn het persoonlijke eigendom van de Leninggever, die de Gebruiker alleen mag gebruiken voor persoonlijke doeleinden in verband met het gebruik van de diensten op het Portaal;
 • 5.1.8. verstrekt op verzoek van de Leninggever aanvullende documenten en informatie indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomsten die met de cliënt zijn afgesloten en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Leninggever (bijv. naleving van het 'Know Your Customer'-principe onder de wet ter preventie van witwassen van geld en terrorismefinanciering), of informatie over de herkomst van de eigendommen van de cliënt en/of de persoon die de Lening afbetaalt, enz.);
 • 5.1.9. zich voorzichtig en respectvol gedraagt bij het gebruik van het Portaal.

5.2. Indien Gebruiker de verplichting in Artikel 5.1.3 niet nakomt, mag de Leninggever er vanuit gaan dat de eerder door Gebruiker verstrekte gegevens en documenten juist zijn, tenzij de Gebruiker anders aangeeft.

6. UITWISSELING VAN INFORMATIE

6.1. De contactgegevens en methoden voor het verzenden van kennisgevingen aan de Leninggever worden gepubliceerd op de webpagina van de Leninggever. De Leninggever is niet verplicht om de Gebruiker afzonderlijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de contactgegevens, tenzij anders overeengekomen in de Gebruiksvoorwaarden of andere gesloten overeenkomsten en/of vereist door de wet.

6.2. Kennisgevingen tussen de Gebruiker en de Leninggever zullen worden verzonden in dezelfde taal als de Gebruiksvoorwaarden en zullen via het Portaal naar de ontvanger worden gestuurd, tenzij anders overeengekomen in de Gebruiksvoorwaarden of andere gesloten overeenkomsten en/of vereist door de wet. De Leninggever is niet beperkt tot het gebruik van het Portaal om kennisgevingen te verzenden.

6.3. Als een Kennisgeving tussen de Gebruiker en de Leninggever per e-mail of per post naar de ontvanger moet worden gestuurd, zal deze worden verzonden naar de contactgegevens die door de ontvanger aan de andere Partij zijn meegedeeld via het Portaal, per e-mail of per post.

6.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn/haar contactgegevens onmiddellijk op het Portaal bij te werken of, indien het niet mogelijk is om de respectieve contactgegevens op het Portaal te wijzigen, om de Leninggever onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de contactgegevens. De Leninggever heeft het recht om de gegevens in het bevolkingsregister, handelsregister of ander officieel register te controleren met betrekking tot de gegevens van het woonadres van de Gebruiker. Dit ontslaat de Gebruiker niet om de Leninggever in kennis te stellen van een wijziging van zijn woonadres, conform Artikel 5.1.3. Indien de Gebruiker de Leninggever niet op de hoogte brengt van enige wijziging in zijn contactgegevens, draagt hij alle risico’s die daaraan zijn verbonden.

6.5. Een bericht dat naar de juiste contactgegevens van de andere Partij wordt gestuurd, wordt als ontvangen beschouwd:

 • 6.5.1. bij aangetekende verzending, bij aflevering;
 • 6.5.2. in het geval van verzending via het Portaal, per e-mail of in een ander formaat dat schriftelijk kan worden gereproduceerd, drie (3) dagen na verzending;
 • 6.5.3. in het geval van verzending naar een bestemming in het land van verzending, vijf (5) dagen na verzending van de aangetekende brief; en
 • 6.5.4. in geval van verzending naar een bestemming buiten het land van verzending, zeven (7) dagen na verzending van de aangetekende brief.

6.6. Indien een door de Leninggever verzonden kennisgeving, dat de Gebruiker kan verwachten of die de Gebruiker en de Leninggever zijn overeengekomen, de Gebruiker niet bereikt, zal de Gebruiker de Leninggever daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen drie (3) Bankwerkdagen na de verwachte ontvangstdatum op de hoogte stellen.

6.7. De Gebruiker verbindt zich ertoe onmiddellijk de juistheid van de informatie in de kennisgeving die hij van de Leninggever heeft ontvangen, te controleren en eventuele bezwaren onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving te melden.

7. LENINGAANVRAAG EN KREDIETWAARDIGHEIDSBEOORDELING

7.1. De Lener kan alleen via het Portaal een Leningsaanvraag indienen bij de Leninggever, nadat hij/zij zich vooraf heeft geïdentificeerd in overeenstemming met Deel 4 van de Gebruiksvoorwaarden.

7.2. Om een Lening aan te vragen, vult de Lener een Leningsaanvraag in op het Portaal, waar hij/zij de door de Leninggever vereiste informatie openbaar maakt over zijn/haar kredietwaardigheid en andere omstandigheden die de kredietwaardigheid beïnvloeden.

7.3. De Leninggever beoordeelt de kredietwaardigheid van de Lener op basis van de aangeleverde gegevens en documenten en de gegevens verkregen uit openbare databases of andere bronnen.

7.4. De Leningsaanvraag is niet bindend voor de Lener, dwz hij/zij kan de Leningsaanvraag op elk moment vóór het sluiten van de Leningsovereenkomst zonder opgave van redenen intrekken.

8. KREDIETBESLUIT

8.1. De Leninggever heeft het recht om een van de volgende kredietbeslissingen te nemen:

 • 8.1.1. de Leningsaanvraag accepteren;
 • 8.1.2. de Leningsaanvraag afwijzen; of
 • 8.1.3. een tegenbod doen en de gewijzigde Leningsaanvraag accepteren.

8.2. De Leninggever neemt een kredietbeslissing en stelt de Lener daarvan onmiddellijk, maar uiterlijk binnen twee (2) Bankwerkdagen, na ontvangst van alle vereiste informatie en documenten, op de hoogte. De Leninggever is niet verplicht de kredietbeslissing te rechtvaardigen, tenzij hij de Leningsaanvraag afwijst op basis van informatie verkregen uit een openbare database. In dat geval moet de Leninggever de Lener op de hoogte stellen van de resultaten van dergelijke onderzoeken.

9. AFSLUITEN VAN LENINGSOVEREENKOMST

9.1. Indien de Lener het aanbod van de Leninggever aanvaardt, komt er via het Portaal een Leningsovereenkomst tot stand tussen de Leninggever en de Lener.

9.2. Voorafgaand aan het sluiten van de Leningsovereenkomst (dwz voordat de Leningsovereenkomst bindend wordt voor de Lener en de Leninggever), stelt de Lener de informatie en documenten op die een vereiste zijn voor het sluiten van de Leningsovereenkomst (bijv. precontractuele informatie, standaard Europese consument Kredietinformatieblad, enz.) beschikbaar voor de Lener via het Portaal. De relevante gegevens en documenten zijn gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst te allen tijde kosteloos voor de Lener op het Portaal beschikbaar.

9.3. De Leningsovereenkomst wordt geacht juridisch bindend te zijn en gesloten tussen de Lener en de Leninggever vanaf het moment dat deze elektronisch of digitaal door beide Partijen ondertekend of goedgekeurd is.

10. BEPERKING VAN HET RECHT OP GEBRUIK VAN HET PORTAAL EN GEDRAG IN GEVAL VAN BETALINGSVERZUIM

10.1. De Leninggever heeft het recht om het recht op het gebruik van het Portaal door de Gebruiker te beperken of te weigeren, Leningsovereenkomst af te wijzen en, voor zover wettelijk toegestaan, te weigeren de verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst en/of Leningsovereenkomst en/of andere verplichtingen tussen de Leninggever en de Gebruiker gesloten overeenkomsten na te komen, indien de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst en/of Leningsovereenkomst en/of enige andere overeenkomst die met de Leninggever werd gesloten schendt.

10.2. Als de Lener meerdere Leningsovereenkomsten heeft gesloten en de Portaal account niet over voldoende middelen beschikt om aan de opeisbare Claims te voldoen (dat wil zeggen, de middelen die aan de Leninggever zijn overgemaakt zijn niet voldoende), zal de Leninggever de middelen proportioneel verdelen.

11. HERROEPING EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

11.1. De Gebruiker heeft het recht om de Gebruikersovereenkomst zonder opgave van reden binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Gebruikersovereenkomst te herroepen door via het Portaal een aanvraag tot herroeping in te dienen in een formaat dat schriftelijk kan worden gereproduceerd. Om het recht op herroeping uit de Gebruikersovereenkomst uit te oefenen, moet de aanvraag tot herroeping vóór het verstrijken van de termijn die is gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden bij de Leninggever worden ingediend. Om zich uit de Gebruikersovereenkomst terug te trekken, moet de Gebruiker onmiddellijk, maar niet later dan dertig (30) dagen na de indiening van de herroepingsaanvraag, al zijn/haar uitstaande financiële verplichtingen jegens de Leninggever uit hoofde van een overeenkomst nakomen. Als de Gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijn die is vermeld in de Gebruiksvoorwaarden, wordt aangenomen dat de Gebruiker zich niet heeft teruggetrokken uit de Gebruikersovereenkomst.

11.2. De Gebruiker kan de Gebruikersovereenkomst regelmatig opzeggen door een aanvraag in te dienen bij de Leninggever via het Portaal in een formaat dat schriftelijk kan worden gereproduceerd. In dat geval dienen alle financiële verplichtingen van de Gebruiker jegens de Leninggever uit hoofde van enige overeenkomst volledig te zijn nagekomen.

11.3. De Leninggever kan de Gebruikersovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op uitzonderlijke gronden beëindigen en de toegang tot het Portaal annuleren of beperken (altijd volgens Artikel 10.1.1 of 14.2 van de Algemene Voorwaarden, inclusief het toekennen van de aanvullende termijn gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden), indien:

 • 11.3.1. de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst, andere voorwaarden opgesteld door de Leninggever of de afgesloten overeenkomst schendt of niet instemt met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid;
 • 11.3.2. de Gebruiker heeft tools of geautomatiseerde tools (niet erkend door Leninggever) uitgevoerd voor het gebruik van het Portaal en voor het automatisch verzamelen van gegevens van het Portaal (dergelijke middelen kunnen onder andere data harvesting bots, spin robots, schrapers en andere geautomatiseerde tools of programma's) of als de Gebruiker framing-methoden implementeert om de Portaalgegevens of -inhoud af te bakenen of anderszins het Portaal te beïnvloeden.

11.4. Bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst beëindigt de Leninggever de toegang van de Gebruiker tot het Portaal en is de Leninggever niet verplicht om informatie met betrekking tot de transacties en handelingen die de Gebruiker op het Portaal uitvoert op te slaan, te onderhouden of aan de Gebruiker vrij te geven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

11.5. Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van andere overeenkomsten die de Gebruiker via het Portaal aangaat en op de geldigheid van eventueel ontstane verplichtingen.

12. KOSTEN EN VERGOEDINGEN

12.1. De Leninggever heeft recht op ontvangst en de Gebruiker is op grond van de overeenkomsten die met de Leninggever werden gesloten, Prijslijst, Leningsovereenkomst en/of andere overeenkomsten een Vergoeding verschuldigd. De Prijslijst van de Leninggever is beschikbaar op de website van de Leninggever.

12.2. Naast de Vergoedingen, zoals vermeld in de Prijslijst en in de overeenkomsten tussen de Leninggever en de Gebruiker, dient de Gebruiker alle kosten van de Leninggever die voortvloeien uit de in het belang van de Gebruiker verrichte handelingen en de kosten die verband houden met vorderingen, te vergoeden (inclusief gerechtskosten, incassokosten, gerechtelijke kosten, enz.).

12.3. De Gebruiker betaalt alle Vergoedingen en kosten aan de Leninggever via het Portaal, op basis van de kennisgeving aan de Gebruiker op het Portaal op de vervaldatum die in de kennisgeving wordt vermeld, met gebruikmaking van het gepersonaliseerde Referentienummer dat aan de Gebruiker is toegewezen bij het uitvoeren van de betaling. De Gebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat er op de vervaldatum middelen beschikbaar zijn op zijn/haar Portaal-account. De Leninggever is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van een foutief Referentienummer, waardoor de uitgevoerde betaling de Leninggever niet tijdig bereikt.

12.4. De Gebruiker is verplicht om de Leninggever onmiddellijk op de hoogte te stellen als de betaling niet het Portaal-account van de Gebruiker bereikt, evenals als een onbekende betaling het Portaal-account van de Gebruiker bereikt. Het is de Gebruiker verboden om te beschikken over gelden die zijn ontvangen op zijn/haar Portaal-account, waarvoor een derde partij een recht van terugvordering kan hebben (bijvoorbeeld foutief uitgevoerde betalingen).

12.5. De Gebruiker betaalt alle vergoedingen en kosten zonder aftrek en/of verrekening.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De Gebruiker is aansprakelijk voor:

 • 13.1.1. de wettigheid van de transacties die hij/zij op het Portaal heeft uitgevoerd;
 • 13.1.2. eventuele wettelijke verplichtingen die kunnen voortvloeien uit het aangaan of uitvoeren van de Leningsovereenkomst via het Portaal;
 • 13.1.3. het grondig onderzoeken van de Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van andere overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Leninggever worden gesloten. Na goedkeuring van de Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten kan de Gebruiker er niet op vertrouwen dat hij/zij niet op de hoogte was van of niet akkoord ging met de inhoud van het document;
 • 13.1.4. het uitvoeren van transacties op het Portaal als partij bij de transactie. De Gebruiker gebruikt de formulieren die op het¨Portaal worden aangeboden op eigen verantwoordelijkheid en risico.

13.2. In geval van niet-nakoming van verplichtingen, waaronder niet-nakoming van de meldingsplicht op grond van Artikel 5.1.6 en indiening van onjuiste informatie of het niet verstrekken van relevante informatie, is de Gebruiker volledig aansprakelijk jegens de Leninggever of derden voor enige schade veroorzaakt door de schending.

13.3. De Leninggever is aansprakelijk voor directe vermogensschade veroorzaakt door de niet-nakoming van zijn verplichtingen indien de schending het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. De Leninggever is niet aansprakelijk voor inkomensverlies.

13.4. De Leninggever kan de toegang van de Gebruiker tot het Portaal beperken voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties. De Leninggever is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van de beperking van de toegang en de daaruit voortvloeiende onderbrekingen van de diensten.

13.5. De Leninggever en de Gebruiker zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van verplichtingen als deze het gevolg is van overmacht, dwz omstandigheden waarover de partij geen controle heeft (bijv. onderbrekingen, natuurrampen, activiteiten van overheidsinstanties, enz.).

13.6. Niets in de Gebruikersovereenkomst beperkt de aansprakelijkheid in geval van opzettelijke schending van verplichtingen.

14. WIJZIGINGEN

14.1. De Leninggever heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen onder de voorwaarden voorzien in de wet of indien nodig:

 • 14.1.1. als gevolg van wijzigingen in de wetgeving, normen of praktijken;
 • 14.1.2. om Portaalservices te ontwikkelen of te verbeteren;
 • 14.1.3. om rekening te houden met een beslissing, voorschrift of andere gepubliceerde positie van een rechtbank of andere autoriteit of persoon;
 • 14.1.4. om de omstandigheden met betrekking tot de levering of het gebruik van de service te specificeren, onder meer om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren;
 • 14.1.5. in andere omstandigheden, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen niet oneerlijk zijn voor de Gebruiker.

14.2. De Leninggever heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker als de wetgeving, normen of praktijken die de relatie beheersen die voortvloeit uit de Gebruiksvoorwaarden veranderen en de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden noodzakelijk is om onmiddellijke naleving, de nieuwe wetgeving, normen en/of praktijken te verzekeren. Dergelijke wijzigingen worden op het Portaal gepubliceerd en treden in werking na publicatie van de desbetreffende kennisgeving op het Portaal.

14.3. De Leninggever heeft het recht om zijn Prijslijst naar eigen inzicht te wijzigen. De Leninggever zal de Gebruiker niet op de hoogte stellen van een wijziging van de Prijslijst indien deze gunstiger wordt voor de Gebruiker.

14.4. In andere gevallen dan deze gespecificeerd in de Artikelen 14.2 en 14.3 van de Gebruiksvoorwaarden, zal de Gebruiker minstens dertig (30) dagen van tevoren via het Portaal op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of Prijslijst. Indien de Gebruiker het niet eens is met de door de Leninggever aangebrachte wijzigingen, heeft hij/zij het recht de Gebruikersovereenkomst en alle andere tussen de Leninggever en de Gebruiker gesloten overeenkomsten per direct te beëindigen. Indien de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst en alle andere gesloten overeenkomsten tussen de Leninggever en de Gebruiker beëindigt, dient hij/zij binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betreffende kennisgeving en binnen dezelfde termijn, via het Portaal, aan al zijn/haar financiële verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de Leninggever te voldoen. Voor alle duidelijkheid: indien de Gebruiker niet binnen die termijn aan al zijn financiële verplichtingen voldoet, wordt de Gebruiker geacht de Gebruikersovereenkomst of andere overeenkomsten met de Leninggever niet te hebben beëindigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en/of Prijslijst treden in werking dertig (30) dagen na de publicatie van de kennisgeving of wanneer de Gebruiker akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of Prijslijst door op het relevante veld te klikken (bijv. knop, enz.) bij het inloggen op het Portaal, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

14.5. De Leninggever zal de Gebruiker niet op de hoogte brengen van een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden indien de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden de rechten en plichten van de Partijen niet verandert (in het bijzonder bijvoorbeeld grammaticale wijzigingen of correcties).

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

15.1. De wetgeving van de Republiek Estland is van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden, Leningsovereenkomsten en andere overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de Leninggever en de Gebruiker.

15.2. Eventuele geschillen tussen de Leninggever en de Gebruiker die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden, Leningsovereenkomst of andere overeenkomsten die tussen de Leninggever en de Gebruiker zijn gesloten, zullen worden beslecht door middel van onderhandelingen, met inachtneming van de procedure voor de behandeling van klachten van consumenten die van kracht is op die tijd en gepubliceerd op de website van de Leninggever. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om zich te wenden tot een bevoegde buitengerechtelijke instantie of de autoriteit die toezicht houdt op de Leninggever. Een geschil dat de partijen niet binnen een redelijke termijn via minnelijke onderhandelingen kunnen oplossen, zal worden beslecht in de bevoegde rechtbank van de Republiek Estland, ook als de Gebruiker zich in het buitenland vestigt na de inwerkingtreding van de Gebruikersovereenkomst of als de woonplaats van de Gebruiker onbekend is op het moment van het indienen van een vordering.

16. DIVERSE

16.1. Bij insolventie van de Leninggever wordt het aangaan van nieuwe Leningsovereenkomsten per direct beëindigd. De insolventie van de Leninggever laat de geldigheid van de reeds gesloten Leningsovereenkomsten onverlet.

16.2. De Leninggever staat onder toezicht van:

 • 16.2.1. De Estse autoriteit voor financieel toezicht en afwikkeling (Finantsinspektsioon) (adres: Sakala 4, 15030 Tallinn, e-mail: info@fi.ee, website: www.fi.ee);
 • 16.2.2. De autoriteit voor consumentenbescherming en technische regelgeving (adres: Endla 10a, 10142 Tallinn, e-mail: info@ttja.ee, website: www.ttja.ee);
 • 16.2.3. Inspectie Gegevensbescherming (adres: Tatari 39, 10134 Tallinn, e-mail: info@aki.ee, website: www.aki.ee).

Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op 17 augustus 2022.

Inleiding

Alle belangenconflicten die kunnen ontstaan in verband met het leningplatform van Bondora zullen door Bondora worden geïdentificeerd en opgelost. We zullen alle nodige maatregelen nemen om verdere evolutie van het conflict en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan de belangen van onze klanten te voorkomen. Dit document beschrijft ons beleid inzake belangenconflicten (het "Conflictbeleid") dat van toepassing is op de werking van ons Portaal.

We zijn volledig toegewijd om te voldoen aan onze regelgevende en wettelijke verplichtingen en ethische normen. Al onze medewerkers zijn contractueel verplicht om ons Conflictbeleid na te leven. Overtreding van het Conflictbeleid kan leiden tot een boete, inclusief beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Tekenen van potentiële of gerealiseerde belangenconflicten

Een belangenconflict kan ontstaan wanneer een lid van de raad van bestuur van Bondora, zijn werknemer, een werknemer van zijn gelieerde onderneming of een andere verbonden partij diensten verleent aan de cliënten van Bondora of onafhankelijk andere activiteiten ontplooit die de belangen van de cliënten van Bondora kunnen schaden, zoals in een situatie waarin een van de bovengenoemde personen:

 • financieel voordeel zou kunnen behalen of financieel verlies zou kunnen vermijden ten koste van een cliënt van Bondora;
 • een economisch belang heeft bij het resultaat van de geleverde dienst, dit belang verschilt van dat van de cliënt van Bondora;
 • enig voordeel ontvangt voor het bevoordelen van een Bondora's cliënt boven een andere cliënt van Bondora;
 • enig voordeel ontvangt (geld / goederen / diensten) van een andere persoon dan de gebruikelijke commissie voor de dienst die aan de cliënt van Bondora wordt verleend.

Mogelijke of gerealiseerde belangenconflicten die we hebben geïdentificeerd

Leners worden beheervergoeding in rekening gebracht voor het gebruik van ons platform in overeenstemming met hun Leningsovereenkomsten en andere overeenkomsten.

Bovendien kunnen we derden betalen om klanten naar ons te leiden, en dergelijke transacties worden naar behoren bekendgemaakt.

Werknemers

Een belangenconflict kan ontstaan als een werknemer van Bondora (of een lid van de familie van de werknemer) op enigerlei wijze verbonden is met een andere partij bij een transactie, vooral als die partij een cliënt van Bondora is. Verwante partijen zijn onder meer leden van de raad van bestuur van de cliënten van Bondora, personen met aanzienlijke deelnemingen en consultants. De werknemers van Bondora zijn verplicht om elke relatie bekend te maken die hun beslissingen kan beïnvloeden of een economisch belang kan inhouden.

Oplossing en openbaarmaking van belangenconflicten

Bondora zal alle mogelijke en redelijke stappen ondernemen om mogelijke belangenconflicten op te lossen.

Als er een aanzienlijk risico op verlies is voor de cliënt van Bondora, zullen we dit openbaar maken.

We zullen alle noodzakelijke procedures implementeren, inclusief personeelstraining, om ervoor te zorgen dat situaties die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten, worden geïdentificeerd en naar behoren worden aangepakt.

Alle mogelijke conflictsituaties worden nauwlettend gevolgd.

Aanvullende informatie

Dit document zal regelmatig worden herzien en indien nodig bijgewerkt. Als u vragen heeft over dit Beleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op Bondora's website. De termen hebben dezelfde betekenis als deze in de Bondora Gebruikersovereenkomst, tenzij hierin anders gedefinieerd.

Dit Privacybeleid geeft een overzicht van welke persoonlijke gegevens van de Gebruiker van het Portal bondora.nl (hierna ook u) de Leninggever (hierna Bondora of ons) verwerkt bij het verlenen van diensten via het Portal, hoe en voor welke doeleinden hij dit doet, en wat uw rechten zijn met betrekking op uw persoonlijke gegevens.

We volgen zeer strikte regels die zijn opgesteld voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, deze regels zijn afgeleid van de Europese en Estse wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna Algemene Verordening). De voorwaarden in dit Privacybeleid hebben dezelfde betekenis als beschreven in de Gebruiksvoorwaarden van bondora.nl en Algemene Verordening.

Verantwoordelijke en contactgegevens

De verantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens is Bondora AS (Estse registercode 11483929; adres A.H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316, Estland). Het formulier dat nodig is om contact met ons op te nemen, vindt u hier.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Over het algemeen verzamelen we persoonlijke informatie die nodig is om een Overeenkomst met u aan te gaan en deze uit te voeren. Gezien ons werkterrein omvat het ook het verzamelen van verschillende achtergrondinformatie om te voldoen aan onze verschillende wettelijke verplichtingen.

We verzamelen persoonlijke gegevens uit de volgende bronnen:

 • uzelf (bijv. gegevens die door u werden ingediend en gedeeld); en
 • derden (bijv. openbare bronnen, staatsregisters (zoals het bevolkings- en pensioenregister), kredietbeoordelaars, partners en bedrijven die tot dezelfde groep als wij behoren).

We verzamelen persoonlijke gegevens van derden die ons in staat stellen uw kredietwaardigheid te beoordelen en due diligence-maatregelen toe te passen om het witwassen van geld en financieren van terrorisme te voorkomen, inclusief om de informatie die u ons verstrekt te verifiëren.

Voor statistische doeleinden kunnen we ook automatisch persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. de manier waarop u het Platform gebruikt, de digitale apparaten die u gebruikt en cookies).

Gebruik van uw Persoonlijke Gegevens

Om u diensten via het Platform te verlenen, moet u mogelijk onze partners of ons informatie verstrekken die nodig is om de diensten te verlenen. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij geen diensten aan u verlenen. Dergelijke informatie wordt altijd als zodanig gemarkeerd.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op juridische gronden:

Persoonlijke gegevens Doel van de verwerking Juridische gronden
 • Gegevens waarmee wij u kunnen identificeren (bijv. naam, persoonlijke identificatiecode, geboortedatum, geslacht, identiteitskaartgegevens)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, mobiel telefoonnummer, adres)
 • Financiële gegevens (bijv. inkomen, financiële situatie, andere financiële verplichtingen, lopende banktransacties, betalingsgedrag in het verleden)
 • Persoonlijke gegevens (bijv. burgerlijke staat, relatiestatus, informatie over afhankelijke personen en eigendommen)
 • Informatie over uw baan en opleiding (bijv. opleidingsniveau, beroep, werkgever, functie)
 • Gegevens over uw identiteitsbewijs (incl. kopie identiteitsbewijs, documentnummer)
 • Informatie over de aangevraagde lening (bijv. geleend bedrag, doel, datum van maandelijkse betalingen)
 • Overige informatie (bijv. de communicatietaal)

Beslissen over de totstandkoming van de Overeenkomst en de voorwaarden ervan (o.a. identificatie, beoordeling van kredietwaardigheid, bepaling van de maximale kredietlimiet, toepassing van de principes van verantwoorde kredietverlening, nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

 • Voorbereiden van de totstandkoming van de Overeenkomst (artikel 6 (1) (b) van de Algemene Verordening)
 • Voldoen aan wettelijke verplichting (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening en het Verbintenissenrecht (toepassing van het beginsel van verantwoorde kredietverlening) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
 • Uw toestemming om gegevens op te vragen bij het Pensioenregister (artikel 6 (1) (a) van de Algemene Verordening)
 • Gegevens waarmee wij u kunnen identificeren (bijv. naam, persoonlijk identificatienummer, geboortedatum, geslacht, identiteitskaartgegevens)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, mobiel telefoonnummer, adres)
 • Financiële gegevens (bijv. huidig bankrekeningnummer, betalingsgedrag)
 • Informatie over uw gebruikersaccount (bijv. e-mailadres of andere informatie over uw sociale media-account, indien gewenst)
 • Informatie over transacties die op het Platform werden uitgevoerd (bijv. diensten die op het Platform werden gebruikt, gesloten overeenkomsten, het nakomen van verplichtingen, communicatie)
 • Overige informatie (bijv. de communicatietaal)

Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst (incl. contact met u opnemen in verband met de Overeenkomst)

 • Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6 (1) (b) van de Algemene Verordening)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, mobiel telefoonnummer, adres)

Directmarketing versturen

 • Uw toestemming (artikel 6 (1) (a), van de Algemene Verordening)
 • Gesegmenteerde informatie (bijv. aanbieden van persoonlijke lening)

Versturen van gepersonaliseerde directmarketingberichten (bijv. om een persoonlijke lening aan te bieden)

 • Ons legitieme belang bij het op de markt brengen van onze producten en diensten en aanbiedingen doen die voor u geschikt zijn (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening)

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we ervan overtuigd zijn dat onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd. Als zodanig vindt verwerking plaats van persoonlijke gegevens die niet bijzonder gevoelig zijn. Aangezien we deze gegevens gebruiken voor voorzienbare en nuttige doeleinden voor u (dwz om aanbiedingen te doen die voor u interessant zijn), achten we dit gerechtvaardigd.

 • Contactgegevens (e-mailadres)
 • Informatie over de uitvoering van de Overeenkomst

Versturen van enquêtes voor feedback om de kwaliteit van ons Platform en onze diensten te verbeteren

 • Ons legitieme belang bij het waarborgen van de kwaliteit, ontwikkeling en concurrentievermogen van ons Platform en onze diensten (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening)

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we ervan overtuigd zijn dat onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd, aangezien een dergelijke verwerking plaatsvindt met persoonlijke gegevens die niet bijzonder gevoelig zijn. Aangezien we deze gegevens gebruiken voor voorzienbare en nuttige doeleinden (dwz om aanbiedingen te doen die voor u interessant zijn), achten we dit gerechtvaardigd.

 • Feedback

Ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van ons Platform en onze diensten

 • Uw toestemming (artikel 6 (1) (a), van de Algemene Verordening)
 • Informatie over transacties die op het Platform werden uitgevoerd en browsegegevens (bijv. diensten die op het Platform werden gebruikt, gesloten overeenkomsten, de nakoming van verplichtingen, IP-adres, type browser, voorkeuren, gewoonten, tevredenheid, communicatie, gegevens over deelname aan consumentenspellen, en campagnes die door de Leninggever werden georganiseerd)

Het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van ons Platform en onze diensten (bijv. analyseren hoe en met welke apparaten Gebruikers doorgaans door ons platform navigeren om het gebruiksvriendelijker te maken; analyseren welke producten en diensten populair zijn om deze prioritair te ontwikkelen; en analyseren van het profiel van de gebruikers die hun verantwoordelijkheden niet nakomen om onze systemen te verbeteren, enz.)

 • Ons legitieme belang bij het waarborgen van de kwaliteit, ontwikkeling en concurrentievermogen van ons Platform en onze diensten (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening)

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we ervan overtuigd zijn dat onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd. Aangezien een dergelijke verwerking plaatsvindt met persoonlijke gegevens die niet bijzonder gevoelig zijn, en aangezien we deze gegevens gebruiken op basis van opbouw, dat wil zeggen, niet in relatie tot u persoonlijk, achten we dit gerechtvaardigd.

 • Gegevens met betrekking tot uw vastgoed, gegevens over geldende notificaties in Ametlikud Teadaanded, achterstallige belastingen en zakelijke verboden
 • Gegevens over uw bankrekening
 • Contactinformatie (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)

Om de kwaliteit van ons platform en onze services te ontwikkelen, testen en verbeteren. Voor sommige testdoeleinden kunnen we bijvoorbeeld de gegevens analyseren die je financiële situatie en gedrag beschrijven om ons kredietmodel te verbeteren. Dit houdt in dat we een nauwkeurigere kredietwaardigheidsbeoordeling kunnen geven die ervoor zorgt dat we compliant blijven en verantwoord lenen.

 • Ons legitieme belang bij het waarborgen van de kwaliteit, ontwikkeling en concurrentievermogen van ons Platform en onze diensten (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening)

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we ervan overtuigd zijn dat onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd. Aangezien een dergelijke verwerking plaatsvindt met persoonlijke gegevens die niet bijzonder gevoelig zijn, en aangezien we deze gegevens gebruiken op basis van opbouw, dat wil zeggen, niet in relatie tot u persoonlijk, achten we dit gerechtvaardigd.

 • Gegevens over uw bankrekening

U aanvullende diensten te verlenen via ons platform

 • Uw toestemming (artikel 6 (1) (a), van de Algemene Verordening)
 • Al uw relevante persoonlijke gegevens

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening)
 • Al uw relevante persoonlijke gegevens

Beschermen van onze rechten en belangen (bijv. als u de Overeenkomst niet nakomt of er een dergelijk vermoeden bestaat)

 • Ons legitiem belang bij het beschermen van onze rechten en belangen (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening)

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we ervan overtuigd zijn dat onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd. Aangezien we uw persoonlijke gegevens over het algemeen alleen verwerken als dit essentieel is om onze rechten en belangen te beschermen (dwz als er een inbreuk is gepleegd of als er een vermoeden bestaat), achten we dit gerechtvaardigd.

Wij verwerken niet speciale categorieën persoonlijke gegevens of gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. Het doel van de verwerking en andere details, in dit geval, worden beschreven in de toestemming.

Als de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens het rechtmatige belang van ons of een derde partij is, hebt u het recht om aanvullende informatie te verkrijgen en te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Neem hiervoor contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Geautomatiseerde beslissingen en profielanalyse

We gebruiken een geautomatiseerd proces om te beslissen of we uw leningsaanvraag goedkeuren of afwijzen. Als onderdeel van ons geautomatiseerde proces worden alle categorieën gegevens die we over u hebben verzameld voor kredietwaardigheidsdoeleinden afzonderlijk beoordeeld (zie hierboven). Het systeem berekent uw kredietwaardigheid op basis van de risico's die aan de verschillende gegevenscategorieën zijn verbonden en de daaraan toegewezen coëfficiënten. Op basis hiervan krijgt u een lening aangeboden tegen de door u gevraagde voorwaarden of andere voorwaarden (bijvoorbeeld een kleiner leenbedrag of een andere aflossingstermijn dan gewenst), of wordt uw aanvraag afgewezen. Het doel van de kredietwaardigheidsbeoordeling is om eerlijke en verantwoorde kredietbeslissingen te nemen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om uw kredietwaardigheid te beoordelen voordat u een lening wordt verstrekt.

Naast de geautomatiseerde kredietbeoordelingen kunnen we automatisch vaststellen of er redenen zijn om aan te nemen dat u mogelijk fraudeert, geld witwast of terrorisme financiert.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering stellen ons in staat om de eerlijkheid van ons besluitvormingsproces te verbeteren (het verminderen van menselijke fouten, discriminatie en machtsmisbruik), het risico te verkleinen dat u de lening niet terugbetaalt en ons in staat te stellen beslissingen te nemen in minder tijd en om de efficiëntie te verbeteren.

Geautomatiseerde beslissingen en profielanalyse zijn nodig voor het sluiten van een leningsovereenkomst en zijn ook wettelijk toegestaan. De beoordeling van de kredietwaardigheid is een grotendeels gestandaardiseerde en verplichte procedure voor crediteuren die is gebaseerd op de toepasselijke principes van verantwoorde kredietverlening en gebaseerd op wiskundige formules. De geautomatiseerde kredietwaardigheidsbeoordeling zorgt voor een eerlijker resultaat omdat het de menselijke subjectieve factor elimineert en alle kredietaanvragers gelijk behandelt. Het handmatig gebruiken van hetzelfde of een soortgelijk model zou onevenredig veel tijd kosten om de kredietwaardigheid van elke lener te beoordelen en wordt dus aanzienlijk duurder voor ons. Onze personeelsbehoeften zouden aanzienlijk toenemen als we ervoor zouden zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt gehandhaafd bij het handmatig beoordelen van de kredietwaardigheid. Om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, gebruiken we geautomatiseerde processen voor het monitoren van transactiegegevens. Vanwege het grote volume zou het niet mogelijk zijn om de relevante gegevens handmatig te verwerken (dus zonder geautomatiseerde oplossingen).

Onze geautomatiseerde processen worden regelmatig getest, geëvalueerd en geïnspecteerd om de eerlijkheid, efficiëntie en onpartijdigheid te waarborgen. Voor een goede werking van deze processen is het ook noodzakelijk dat de informatie die u ons verstrekt correct en up-to-date is.

U hebt het recht op direct persoonlijk contact, het recht om uw mening te uiten, het recht te worden gehoord over een besluit dat na een dergelijke beoordeling is genomen, en het recht om tegen dat besluit in te gaan. Neem hiervoor contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken, geven we uw persoonlijke gegevens ook door aan onze verwerkers of derde partijen. Een dergelijke overdracht vindt alleen plaats onder de volgende voorwaarden:

Processors. Wij werken samen met zorgvuldig geselecteerde dienstverleners (verwerkers) om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Hierbij blijven wij volledig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij werken samen met de volgende verwerkers: Marketing- en enquêtedienstverleners en -tools, dienstverleners voor de beperking van het risico op witwassen en financiering van terrorisme, dienstverleners voor de beoordeling van de kredietwaardigheid, dienstverleners voor de klantenondersteuning, boekhouders, serverbeheer en serverhostingproviders, IT-serviceproviders en andere bedrijven die tot dezelfde groep als wij behoren, die ons diensten verlenen.

Als u meer gedetailleerde informatie wilt over onze verwerkers (bijv. hun namen en locaties), neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens.

Derden. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, indien dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om persoonlijke gegevens te delen met de autoriteiten) of met uw toestemming of onder bevel.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derde partijen:

 • om overeenkomsten met aanbieders van betalingsdiensten uit te voeren. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens de uitvoering van een overeenkomst tussen ons (artikel 6 (1) (b) van de Algemene Verordening);
 • om uw kredietwaardigheid te beoordelen bij kredietinstellingen. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens onze wettelijke verplichting om uw kredietwaardigheid te beoordelen (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening);
 • om de kwaliteit van de kredietwaardigheidsbeoordeling te testen bij externe instanties voor kredietbeoordeling. In dit geval is de wettelijke grondslag voor het doorgeven van persoonsgegevens ons legitieme belang om je te voorzien van conforme en verantwoorde leendiensten (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening);
 • voor onze interne administratie met bedrijven die tot dezelfde groep als wij behoren. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens ons legitiem belang om de gegevens te delen met bedrijven die tot dezelfde groep als wij behoren voor interne administratieve doeleinden (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening);
 • voor directmarketing door bedrijven die tot dezelfde groep als wij behoren. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens uw toestemming (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening);
 • aan andere kredietverleners, financiële instellingen en verzekeraars om de door de Klant gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren of om diens betrouwbaarheid en het met hem verbonden risico te kunnen beoordelen (artikel 6 (1) (b) van de Algemene Verordening);
 • potentiële of daadwerkelijke kopers en toezeggingen van vorderingen. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens ons legitiem belang om de gegevens en documenten met betrekking tot de vordering over te dragen aan de koper en/of pandhouder bij overdracht van de vordering (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening);
 • potentiële of feitelijke investeerders en/of crediteuren van de Leninggever. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens ons legitiem belang om de gegevens en documenten met betrekking tot de vordering aan de schuldeiser met betrekking tot de vordering van de investeerder of schuldeiser (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening);
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten opzicht van de autoriteiten en wetshandhavingsinstanties. In dat geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens het voldoen aan onze wettelijke verplichting die voortvloeit uit de wet (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening);
 • betalingsverzuimregisters, kredietbureaus en andere derden waar wij informatie over uitstaande schulden openbaar maken; In dit geval is de rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens ons legitieme belang bij de bescherming van onze rechten en belangen (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening).
 • om onze rechten en belangen te beschermen bij incassobureaus, advocaten, deurwaarders en andere betrokken personen. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens ons legitiem belang bij de bescherming van onze rechten en belangen (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening). We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we ervan overtuigd zijn dat onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd. Aangezien we uw persoonlijke gegevens over het algemeen alleen verwerken als dit essentieel is om onze rechten en belangen te beschermen (dwz als er een inbreuk of een vermoedelijke inbreuk door u heeft plaatsgevonden), achten we dit gerechtvaardigd.
 • om onze wettelijke verplichtingen ten opzichte van auditors na te komen. In dat geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens het voldoen aan onze wettelijke verplichting die voortvloeit uit de wet (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening);
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet of in onze legitieme belangen of deze van onze tegenpartij, als een dergelijke overdracht nodig is om onze activiteiten of activa over te dragen als gevolg van de transactie of om het perspectief van een dergelijke transactie te beoordelen. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens de nakoming van onze wettelijke verplichtingen (artikel 6 (1) (c) van de Algemene Verordening en het verbintenissenrecht), of het gerechtvaardigde belang van ons of onze tegenpartij bij het sluiten van de transactie of beoordeling van het perspectief ervan (artikel 6 (1) (f) van de Algemene Verordening). We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen als we ervan overtuigd zijn dat onze legitieme belangen of deze van onze tegenpartij niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens moeten worden beschermd.

Als de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens het rechtmatige belang van ons of een derde partij is, hebt u het recht om aanvullende informatie te verkrijgen en te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Neem hiervoor contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie

Over het algemeen dragen wij uw persoonlijke gegevens niet over buiten de Europese Unie, maar onze verwerkers en derde partijen, aan wie wij de persoonlijke gegevens overdragen, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie verwerken. Waar nodig vindt de overdracht alleen plaats als we een wettelijke basis hebben voor een dergelijke actie, met name als de ontvanger: (i) zich bevindt in een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens biedt, of (ii) handelt op grond van een overeenkomst die voldoet aan de eisen van de Europese Unie voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan verwerkers buiten de Europese Unie.

Als u meer informatie wenst over de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie (bv. de namen van de ontvangers en de wettelijke basis voor de overdracht), neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens.

Bewaring van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we hier wettelijk toe verplicht zijn. (bijv. op grond van de wet Crediteuren en Kredietbemiddelaars moeten we alle informatie en documenten met betrekking tot het verstrekken en afhandelen van krediet bewaren voor de duur van onze juridische relatie en drie jaar daarna; volgens de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme moeten we uw persoonlijke gegevens en verschillende documenten vijf jaar na het einde van de zakelijke relatie met u bewaren; volgens de boekhoudwet moeten we onze boekhoudkundige documenten zeven jaar na het einde van het betreffende boekjaar bewaren) of zolang we een legitiem belang hebben om deze te bewaren (bijv. tot de verjaringstermijn van de claims om onze belangen en rechten te beschermen).

Beveiliging van persoonlijke gegevens

We zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen beschikbaar zijn voor dergelijke werknemers die vanwege hun taken toegang moeten hebben tot dergelijke gegevens. Alle Bondora-medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren en mogen de informatie niet met derden delen, behalve voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gearchiveerd op een beveiligde server waar slechts enkele mensen toegang toe hebben. De veiligheid wordt gegarandeerd door strikte privacynormen die worden nageleefd door gewetensvolle externe partners.

We gebruiken verschillende internetbeveiligingsmaatregelen om de veilige verwerking, overdracht en archivering van persoonlijke gegevens te waarborgen.

De servers bevinden zich in een datacenter in Frankfurt, Duitsland, en worden beheerd door Telehouse, een van de 200 meest toonaangevende bedrijven ter wereld. Met Virtion GmbH is een aparte overeenkomst afgesloten voor serverbeheer. Deze bedrijven stellen ons in staat om een betere beschikbaarheid en groeipotentieel van onze IT-middelen en meer flexibiliteit te bieden.

Al hun activiteiten voldoen aan een aantal normen, waaronder ISO 27001:2005 (beheersystemen voor informatiebeveiliging), BS25999-2:2007 (beheer van bedrijfscontinuïteit), PCI-DSS (betaalkaartindustrie), ISO 9001:2008 (kwaliteitsnormen), en ISO 14001:2004 (norm voor milieubeheersysteem).

De bedrijven hebben voor een 24 uur per dag fysieke en virtuele bewaking van het systeem gezorgd. Alle bewegingen in het datacenter worden bewaakt door kaartlezers en infraroodsensoren die onbevoegde personen detecteren. Bij Bondora worden beveiligingsinbreuken gedetecteerd, gecontroleerd en afgestoten door software en hardware security walls.

Uw rechten

U hebt alle rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder:

 • het recht om relevante informatie te krijgen over de verwerking van persoonlijke gegevens;
 • het recht om bevestiging te krijgen of er persoonlijke gegevens worden verwerkt;
 • het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen;
 • het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke gegevens corrigeren of onvolledige persoonlijke gegevens aanvullen;
 • het recht om persoonlijke gegevens te laten verwijderenals: (i) de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (ii) u uw toestemming intrekt voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en er is geen andere wettelijke basis voor het verwerken van de persoonlijke gegevens; (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking; (iv) u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden; (v) uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of (vi) persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan onze wettelijke verplichting die voortvloeit uit de wet. Ongeacht het voorgaande, hebt u niet het recht om te verzoeken uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen als de verwerking noodzakelijk is: (a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of (b) om juridische claims te formuleren, in te dienen of te verdedigen;
 • het recht om een beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens aan te vragen: (i) u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren; (ii) de verwerking van persoonlijke gegevens is onwettig, terwijl u niet vraagt om verwijdering van de persoonlijke gegevens, maar om de beperking van het gebruik; (iii) we hebben niet langer persoonlijke gegevens nodig voor de verwerking, maar ze zijn nodig om juridische claims in te dienen of te verdedigen; of (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens terwijl we controleren of onze legitieme redenen zwaarder opwegen dan uw redenen. Als de verwerking van persoonlijke gegevens wordt beperkt, kunnen we deze toch verwerken: (a) met uw toestemming; (b) om juridische claims te formuleren, in te dienen of te verdedigen; (c) om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen; of (d) in het hoger openbaar belang;
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, dat wil zeggen het recht om persoonlijke gegevens te ontvangen, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, openbaar beschikbaar formaat en machinaal leesbare vorm, en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien: (i) de verwerking met uw toestemming of voor contract- of prestatiedoeleinden is; en (ii) automatisch verwerkt. Indien technisch haalbaar, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen. Bij het uitoefenen van uw recht kunnen we geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen;
 • het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens in het gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij, afhankelijk van onze specifieke situatie. In dat geval zullen we persoonlijke gegevens niet verder verwerken, tenzij we kunnen bewijzen dat de verwerking om een geldige legitieme reden is die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of om juridische claims in te dienen of te verdedigen. Indien uw bezwaar betrekking heeft op de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van directmarketing, hebben wij niet het recht om uw persoonlijke gegevens verder te verwerken;
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens of andere opties gebruiken die worden beschreven bij het verkrijgen van de toestemming.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Wij reageren uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In sommige gevallen (rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken), hebben we het recht om de uiterste datum om te reageren met twee maanden te verlengen. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Als je vindt dat je rechten zijn geschonden, neem dan onmiddellijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@bondora.com om het probleem op te lossen. U hebt echter het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u uw vaste verblijfplaats of werkplek heeft, of bij de gegevensbeschermingsinspectie (www.aki.ee; info@aki.ee; Tatari 39, 10134 Tallinn).

Cookies

We gebruiken cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die een websiteserver op uw harde schijf opslaat. Hierdoor kunnen we bepaalde informatie van uw webbrowser verzamelen. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Links naar andere websites van derden

Links naar websites van derden vanaf het Platform of een andere Bondora-website, of vice versa, zijn slechts snelle links naar diensten of onderwerpen die nuttig zijn voor de gebruikers van ons Platform. Houd er rekening mee dat websites van derden mogelijk verschillende privacybeleidslijnen en/of beveiligingsnormen hebben, we raden u aan deze door te nemen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Stel dat onze praktijken voor de verwerking van persoonlijke gegevens worden gewijzigd, of we moeten dit privacybeleid wijzigen vanwege de toepasselijke wetgeving, de praktijken van gerechtelijke of bevoegde toezichthoudende autoriteiten of de richtlijnen van bevoegde toezichthoudende autoriteiten, dan hebben we het recht om dit privacybeleid te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zullen we u binnen een redelijke termijn voordat de wijzigingen van kracht gaan, via het Portal of e-mail op de hoogte stellen.

Toepasselijk recht

Aangezien Bondora een bedrijf is dat in de Republiek Estland is geregistreerd, is de Estse wetgeving van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2023.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein stukje tekst dat uw browser op verzoek van een website opslaat. Alle cookies hebben een vervaldatum, die bepaalt hoe lang ze in uw browser aanwezig blijven. Cookies kunnen op twee manieren worden verwijderd: automatische, als ze verlopen, of als u ze handmatig verwijdert. Hieronder staan extra bijzonderheden die u helpen te begrijpen wat voor cookies wij gebruiken.

Neem er nota van dat het mogelijk is dat u, als u bestaande cookies verwijdert of toekomstige cookies blokkeert, bepaalde gedeelten of toepassingen van onze website niet meer kunt gebruiken.

Van wat voor cookies maakt Bondora gebruik?

Wij gebruiken cookies in onze gehele website om de prestaties te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren. Houd er rekening mee dat u, als u onze website bezoekt, ermee instemt dat wij de volgende cookies gebruiken:

 • Essentiële cookies, die uitsluitend door de website worden geplaatst of verwijderd tijdens uw bezoek, die het voor ons mogelijk maken u te identificeren als geregistreerd gebruiker en ervoor te zorgen dat u toegang krijgt tot de pagina’s voor geregistreerde gebruikers. Wij staan er borg voor dat niemand wijzigingen aanbrengt in uw profiel, leningen aanvraagt of namens u leningen aangaat.
 • Functionaliteitscookies stellen ons in staat uw voorkeuren op de website te onthouden, zoals de taal of gebruikersnaam om uw gebruikservaring aan te passen.
 • Prestatiecookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt. Alle verzamelde informatie is anoniem en wordt uitsluitend door ons gebruikt om de werking van de website te verbeteren en de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten.
 • Cookies van derden zijn gedragsgerichte advertentiecookies (zoals Google Analytics) die ons in staat stellen om de bezochte pagina’s en de gevolgde links te registreren. De verzamelde informatie is anoniem.
 • Veiligheidscookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle gegevens in het cookie tijdens bet verkeer tussen de website en de browser worden versleuteld. Ze helpen ons de veiligheid van uw account te beschermen.
U kunt u de cookie-instellingen wijzigen?

Als u uw voorkeuren met betrekking tot de cookies die wij gebruiken wilt wijzingen, pas dan uw browserinstellingen aan. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.aboutcookies.org/

We willen dat u tevreden bent over de diensten die Bondora biedt. Als dit echter niet het geval is en u ontevreden bent over de door u gevraagde diensten of geleverde diensten, of de voorwaarden of kwaliteit, dan willen we dat graag weten. Voordat u een klacht indient, moet u eerst de onderstaande klachtenprocedure raadplegen, zodat we uw klacht zo snel en efficiënt mogelijk kunnen behandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

De klantenservice van Bondora is 100% digitaal. Hierdoor kunnen wij klachten snel en veilig afhandelen en oplossen. U kunt een klacht indienen bij Bondora door het formulier te gebruiken onder het gedeelte "FAQ” op Bondora's website.

Welke informatie moet ik in mijn klacht vermelden?

U moet alle relevante feiten vermelden zodat we uw klacht zo efficiënt mogelijk kunnen oplossen. Beschrijf en licht uw klacht zo gedetailleerd mogelijk toe. U moet ook de claim of het verzoek vermelden, dat Bondora moet schikken.

Voeg alle relevante documenten toe aan uw klacht, als deze niet gemakkelijk beschikbaar zijn voor Bondora.

Als uw vertegenwoordiger namens u een klacht indient, voeg dan een document bij dat zijn recht op vertegenwoordiging bevestigt. Dit document moet digitaal worden ondertekend.

Hoe verwerkt Bondora klachten?

Bondora behandelt alle klanten met respect en zonder vooroordelen. We stellen de specifieke omstandigheden van uw klacht vast en analyseren het probleem tot in de kern om het zo goed mogelijk op te lossen. Indien nodig kunnen we u om aanvullende informatie of documenten vragen met betrekking tot de klacht.

Als uw klacht terecht is, zullen we eventuele misstanden snel herstellen of een andere voor u aanvaardbare oplossing voorstellen. Maar als wij het niet geheel of gedeeltelijk eens zijn met uw klacht, zullen wij onze beslissing in ons antwoord aan u rechtvaardigen.

Wanneer mag ik een antwoord verwachten?

We sturen u een automatische melding wanneer we uw klacht hebben ontvangen (meestal binnen één werkdag).

Over het algemeen behandelen we klachten binnen vijf werkdagen na ontvangst, maar het kan tot 15 dagen duren. Als we uw klacht niet binnen 15 dagen kunnen oplossen, laten we u weten waarom het langer duurt en stellen we een nieuwe datum vast waarop u een antwoord kunt verwachten.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben met de voorgestelde oplossing?

We zullen ons best doen om de beste oplossing voor uw klacht te vinden. Maar als u niet tevreden bent met onze suggestie, kunt u opnieuw contact met ons opnemen en onze beslissing aanvechten.

Als u nog steeds niet tevreden bent met onze oplossing, kunt u uw rechten beschermen door contact op te nemen met de volgende autoriteiten:

 • Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (www.ttja.ee, adres: Endla 10a, 10142 Tallinn; email: info@ttja.ee; telefoonnummer: +3726201707)
 • Financial Supervision and Resolution Authority (www.fi.ee, adres: Sakala 4, 15030 Tallinn; e-mail: info@fi.ee; telefoonnummer: +3726680500)
 • Rechtbank (www.kohus.ee, contactgegevens volgens rechtsgebied)
 • Commissie consumentengeschillen (www.komisjon.ee, adres: Endla 10A, 10142 Tallinn; e-mail: avaldus@komisjon.ee; telefoonnummer: +3726201707). Klachten die voortvloeien uit overeenkomsten op afstand kunnen ook worden ingediend bij de Commissie consumentengeschillen via een online geschillenbeslechting op het adres http://ec.europa.eu/odr
 • Inspectie voor gegevensbescherming (klachten met betrekking tot persoonlijke gegevens, www.aki.ee; adres: Tatari 39, 10134 Tallinn; e-mail: info@aki.ee; telefoonnummer: +3726274135)
 • Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl; adres: Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Den Haag; portaal om een klacht te melden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap; telefoonnummer: 070-8888 500)

Precontractuele informatie is hier beschikbaar.

B Secure voorwaarden zijn hier beschikbaar.

B Secure+ voorwaarden zijn hier beschikbaar.

226.800 personen hebben samen meer dan €1.003,8M geïnvesteerd en €226M rente verdiend - JIJ wordt de bank.

 • Geautomatiseerd investeren simpel gemaakt
 • 11 jaar ervaring
 • Start met een minimum van €1
Nu beginnen
Raadpleeg onze algemene voorwaarden op bondora.com en raadpleeg zo nodig een financieel adviseur.

Leningaanbieding in 1 minuut!

-

-

-