Gebruiksvoorwaarden

 1. 1. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

  1. 1.1. Bijzondere voorwaarden – Bijzondere voorwaarden van de leningsovereenkomst.
  2. 1.2. Intrest - vergoeding betaald door de Lener aan de Leninggever voor het gebruik van het Leenbedrag.
  3. 1.3. Gebruiker - een natuurlijk persoon die partij is bij een geldige Gebruikersovereenkomst of andere overeenkomst met de Leninggever.
  4. 1.4. Gebruikersovereenkomst - een overeenkomst die onder de Gebruiksvoorwaarden tussen Gebruiker en Leninggever tot stand is gekomen, op basis waarvan Gebruiker gebruik kan maken van het Portaal en op basis waarvan de Leninggever via het Portaal diensten aan de Gebruiker levert. De Gebruikersovereenkomst komt tot stand tussen de Gebruiker en de Leninggever op het moment van de acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden.
  5. 1.5. Gebruiksvoorwaarden - deze Bondora Gebruiksvoorwaarden.
  6. 1.6. Lening of Leningsovereenkomst - een Leningsovereenkomst die tussen de Lener en Leninggever via het Portaal wordt gesloten.
  7. 1.7. Leninggever of Bondora - Bondora AS, Estse registercode 11483929, postadres A.H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Estland.
  8. 1.8. Website Leninggeverwww.bondora.nl
  9. 1.9. Leenbedrag - het bedrag dat de Leninggever op grond van de Leningsovereenkomst aan de Lener ter beschikking stelt.
  10. 1.10. Leningsaanvraag - een aanvraag van een Lener met alle informatie en documenten die de Lener heeft verzonden naar de Leninggever via het Portaal om een voorstel te ontvangen om een Leningsovereenkomst aan te gaan.
  11. 1.11. Lener - een Gebruiker die een Leningsaanvraag heeft ingediend bij de Leninggever en/of een Leningsovereenkomst is aangegaan met de Leninggever.
  12. 1.12. Maximaal Leenbedrag - de maximale waarde van de hoofdsom van de Leningsovereenkomst, voor zover de Lener een Leningsovereenkomst kan aangaan met de Leninggever.
  13. 1.13. Claim - een financiële vordering op de Lener die voortvloeit uit de Leningsovereenkomst.
  14. 1.14. Bankwerkdag - een werkdag, d.w.z een dag die geen zaterdag, zondag, nationale feestdag of officiële feestdag is in de Republiek Estland.
  15. 1.15. Portaal - een e-service-omgeving op het internet op www.bondora.nl en beheerd door de Leninggever, via welke Gebruikers de diensten van de Leninggever kunnen aanvragen of gebruiken.
  16. 1.16. Portaal-account - een virtuele account gecreëerd voor de Gebruiker op het Portaal en beheerd door de Leninggever, die is gekoppeld aan het individuele Referentienummer van de Gebruiker en waarmee de Gebruiker betalingen verricht aan de Leninggever. Het Portaal-account houdt een register bij van transacties die op het Portaal van de Gebruiker zijn gemaakt, inclusief Claims en aansprakelijkheden.
  17. 1.17. Vergoedingen - servicekosten die van toepassing zijn op Gebruikers, die worden vermeld in de Prijslijst die is gepubliceerd op het Portaal en op de website van de Leninggever.
  18. 1.18. Referentienummer - een gepersonaliseerd nummer om de Gebruiker te identificeren bij het uitvoeren van betalingen naar het Portaal-account.
  19. 1.19. Algemene voorwaarden - Algemene voorwaarden van de Leningsovereenkomst, die op het Portaal worden gepubliceerd.
 2. 2. ALGEMEEN DEEL

  1. 2.1. De Gebruiksvoorwaarden bepalen de relatie tussen de Leninggever en de Gebruiker in relatie tot de dienstverlening van de Leninggever aan de Gebruiker en de basisvoorwaarden van de dienstverlening.
  2. 2.2. De Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van alle Gebruikers- en andere overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Leninggever via het Portaal worden gesloten. De Gebruiksvoorwaarden worden bindend voor de Gebruiker na het sluiten van de Gebruikersovereenkomst in overeenstemming met Artikel 3.4.
  3. 2.3. Naast de Gebruiksvoorwaarden wordt de relatie tussen de Leninggever en Gebruiker geregeld door de toepasselijke wetgeving en de Leningsovereenkomst(en) of andere overeenkomsten die tussen de Leninggever en de Gebruiker zijn gesloten. In geval van strijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Leningsovereenkomst of enige andere overeenkomst, prevaleert de Leningsovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Leninggever en Gebruiker.
  4. 2.4. De Gebruiksvoorwaarden, Algemene voorwaarden van de Leningsovereenkomst, Prijslijst en andere relevante informatie en documenten zijn te allen tijde kosteloos beschikbaar voor de Gebruiker op de website van de Leninggever en/of het Portaal.
 3. 3. GEBRUIKERSREGISTRATIE

  1. 3.1. Om toegang te krijgen tot het Portaal en gebruik te maken van de diensten die de Leninggever via het Portaal aanbiedt, moet een persoon zich registreren als Gebruiker van het Portaal. Bij registratie als Gebruiker van het Portaal krijgt een persoon onder meer het recht om Leningaanvragen in te dienen en Leningovereenkomsten aan te gaan en om andere diensten aan te gaan, die door de Leninggever worden aangeboden, en om relevante overeenkomsten aan te gaan.
  2. 3.2. Om het Portaal te gebruiken, moet een persoon zijn/haar e-mailadres registreren op de website van de Leninggever. Om het e-mailadres te bevestigen, moet de persoon inloggen op het Portaal met het tijdelijke wachtwoord dat door het Portaal is aangemaakt.
  3. 3.3. Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden bij het registreren als Gebruiker van het Portaal, verklaart en garandeert de gebruiker dat:
   1. 3.3.1. hij/zij de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en verbindt zich ertoe deze na te leven bij het gebruik van de diensten die via het Portaal worden aangeboden;
   2. 3.3.2. hij/zij gaat ermee akkoord dat de Leninggever zijn/haar persoonlijke gegevens zal verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid;
   3. 3.3.3. hij/zij is een natuurlijk persoon met passieve en actieve handelingsbekwaamheid en minstens 18 jaar oud;
   4. 3.3.4. zijn/haar vaste of primaire verblijfplaats is Nederland;
   5. 3.3.5. hij/zij is geen politiek prominente persoon of een familielid of naaste medewerker van een politiek prominente persoon;
   6. 3.3.6. hij/zij is niet onderworpen aan een internationale financiële sanctie;
   7. 3.3.7. zijn/haar oordeel is niet nadelig beïnvloed door een materiële fout, onwettige dreiging, geweld of andere omstandigheid.
  4. 3.4. De Gebruikersovereenkomst tussen de Leninggever en Gebruiker wordt geacht te zijn gesloten onder de Gebruiksvoorwaarden, onmiddellijk nadat aan alle voorwaarden van Artikel 3.2 en 3.3 is voldaan. De Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
  5. 3.5. Ter bevestiging van de totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst krijgt de Gebruiker toegang tot het Portaal. De gesloten Gebruikersovereenkomst is voor de Gebruiker te allen tijde kosteloos beschikbaar op de Portaal.
 4. 4. GEBRUIKERSIDENTIFICATIE

  1. 4.1. Om in te loggen op het Portaal, moet de Gebruiker zijn/haar Portaal-gebruikersnaam en -wachtwoord invoeren.
  2. 4.2. Voorafgaand aan het sluiten van de eerste Leningsovereenkomst dient de Gebruiker zich als volgt te identificeren:
   1. 4.2.1. door een bankoverschrijving te doen vanaf een bankrekening die op zijn/haar naam is geopend bij een kredietinstelling die haar zetel heeft in een verdragsluitende staat van de Europese Economische Ruimte, hetzij rechtstreeks vanaf die bankrekening, hetzij via een ander alternatief dat door de kredietgever wordt aanvaard (bijv. identificatie via identiteitskaart of mobiele ID); en
   2. 4.2.2. door alle documenten te verstrekken die de Leninggever nodig heeft om de Gebruiker te identificeren in overeenstemming met de vereisten ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
  3. 4.3. Als de toepasselijke wetgeving identificatie niet vereist in overeenstemming met Artikel 4.2, moet de Gebruiker worden geïdentificeerd voorafgaand aan elke handeling of transactie met juridische gevolgen (bijv. voordat een Leningsovereenkomst wordt gesloten of een opnameverzoek wordt ingediend) door een van de volgende identificatiemethoden, naar keuze van de Gebruiker:
   1. 4.3.1. de unieke gebruikersnaam en het wachtwoord van het Portaal, gekozen door de Gebruiker;
   2. 4.3.2. mobiele identificatie door middel van een unieke pincode die naar het mobiele nummer van de Gebruiker wordt gestuurd; of
   3. 4.3.3. identificatie op een andere manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en voldoende wordt geacht door de Leninggever.
  4. 4.4. Bij identificatie van de Gebruiker is de Leninggever niet beperkt tot de Artikelen 4.1 tot en met 4.3 en heeft de Leninggever het recht om de identificatieprocedure op elk moment eenzijdig te wijzigen, inclusief het gebruik van andere identificatiemethoden die bij wet zijn toegestaan. Indien de Leninggever twijfels heeft over de juistheid van de gegevens van de Gebruiker, kan de Leninggever de Gebruiker vragen om de gegevens te verduidelijken, aanvullende informatie of documenten te verstrekken, of indien nodig het identificatieproces te herhalen. De Leninggever beschouwt de weigering om aanvullende documenten te verstrekken, door de Gebruiker, als een wezenlijke schending van de Gebruikersovereenkomst en dit is de basis voor annulering van de Gebruiks- of andere overeenkomst in overeenstemming met Artikel 11.3.1.
  5. 4.5. Gegevens die tijdens het identificatieproces worden verkregen, zoals naam, persoonlijke identificatiecode, bankrekeningnummer, woonadres enz., worden opgeslagen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van de Leninggever.
  6. 4.6. Elke persoon die inlogt op het Portaal met de gegevens van de Gebruiker (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord) of het geregistreerde e-mailadres of telefoonnummer van de Gebruiker gebruikt om handelingen via het Portaal uit te voeren, wordt door de Leninggever als de Gebruiker beschouwd, tenzij de Leninggever op de hoogte werd gesteld dat dergelijke gegevens of middelen (bijv. mobiele telefoon) in het bezit zijn gekomen van een derde partij en dit feit door de Gebruiker is bewezen.
 5. 5. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

  1. 5.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe:
   1. 5.1.1. het Portaal niet te gebruiken voor illegale transacties of handelingen, waaronder fraude, witwassen van geld, terrorismefinanciering, enz.;
   2. 5.1.2. om de Leninggever alleen ware, volledige en niet-misleidende informatie te verstrekken en geen informatie te verbergen die mogelijk relevant is voor de Leninggever;
   3. 5.1.3. de Leninggever onmiddellijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) Bankwerkdagen, op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie en/of documenten die aan de Leninggever werd verstrekt;
   4. 5.1.4. de Leninggever onmiddellijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) Bankwerkdagen, op de hoogte te stellen van omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het vermogen van de Gebruiker om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen de Leninggever en de Gebruiker, in het bijzonder de Leningsovereenkomsten, na te komen;
   5. 5.1.5. de gegevens en middelen (bijv. mobiele telefoon) die nodig zijn voor het inloggen op het Portaal of voor identificatie, inclusief identiteitskaart, wachtwoorden en gebruikersnamen, veilig te bewaren, zodat deze niet in het bezit komen van derden;
   6. 5.1.6. de Leninggever onmiddellijk, maar niet later dan binnen vijf (5) Bankwerkdagen, op de hoogte te stellen als de gegevens of middelen genoemd in Artikel 5.1.5 in het bezit komen van een derde;
   7. 5.1.7. de intellectuele eigendomsrechten van de Leninggever te respecteren. De website van de Leninggever en het Portaal en de inhoud ervan zijn het persoonlijke eigendom van de Leninggever, die de Gebruiker alleen mag gebruiken voor persoonlijke doeleinden in verband met het gebruik van de diensten op het Portaal;
   8. 5.1.8. verstrekt op verzoek van de Leninggever aanvullende documenten en informatie indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomsten die met de cliënt zijn afgesloten en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Leninggever (bijv. naleving van het 'Know Your Customer'-principe onder de wet ter preventie van witwassen van geld en terrorismefinanciering), of informatie over de herkomst van de eigendommen van de cliënt en/of de persoon die de Lening afbetaalt, enz.);
   9. 5.1.9. zich voorzichtig en respectvol gedraagt bij het gebruik van het Portaal.
  2. 5.2. Indien de Gebruiker de verplichting in Artikel 5.1.3 niet nakomt, mag de Leninggever er vanuit gaan dat de eerder door Gebruiker verstrekte gegevens en documenten juist zijn, tenzij de Gebruiker anders aangeeft.
 6. 6. UITWISSELING VAN INFORMATIE

  1. 6.1. De contactgegevens en methoden voor het verzenden van kennisgevingen aan de Leninggever worden gepubliceerd op de webpagina van de Leninggever. De Leninggever is niet verplicht om de Gebruiker afzonderlijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de contactgegevens, tenzij anders overeengekomen in de Gebruiksvoorwaarden of andere gesloten overeenkomsten en/of vereist door de wet.
  2. 6.2. Kennisgevingen tussen de Gebruiker en de Leninggever zullen worden verzonden in dezelfde taal als de Gebruiksvoorwaarden en zullen via het Portaal naar de ontvanger worden gestuurd, tenzij anders overeengekomen in de Gebruiksvoorwaarden of andere gesloten overeenkomsten en/of vereist door de wet. De Leninggever is niet beperkt tot het gebruik van het Portaal om kennisgevingen te verzenden.
  3. 6.3. Als een Kennisgeving tussen de Gebruiker en de Leninggever per e-mail of per post naar de ontvanger moet worden gestuurd, zal deze worden verzonden naar de contactgegevens die door de ontvanger aan de andere Partij zijn meegedeeld via het Portaal, per e-mail of per post.
  4. 6.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn/haar contactgegevens onmiddellijk op het Portaal bij te werken of, indien het niet mogelijk is om de respectieve contactgegevens op het Portaal te wijzigen, om de Leninggever onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de contactgegevens. De Leninggever heeft het recht om de gegevens in het bevolkingsregister, handelsregister of ander officieel register te controleren met betrekking tot de gegevens van het woonadres van de Gebruiker. Dit ontslaat de Gebruiker niet om de Leninggever in kennis te stellen van een wijziging van zijn woonadres, conform Artikel 5.1.3. Indien de Gebruiker de Leninggever niet op de hoogte brengt van enige wijziging in zijn contactgegevens, draagt hij alle risico’s die daaraan zijn verbonden.
  5. 6.5. Een bericht dat naar de juiste contactgegevens van de andere Partij wordt gestuurd, wordt als ontvangen beschouwd:
   1. 6.5.1. bij aangetekende verzending, bij aflevering;
   2. 6.5.2. in het geval van verzending via het Portaal, per e-mail of in een ander formaat dat schriftelijk kan worden gereproduceerd, drie (3) dagen na verzending;
   3. 6.5.3. in het geval van verzending naar een bestemming in het land van verzending, vijf (5) dagen na verzending van de aangetekende brief; en
   4. 6.5.4. in geval van verzending naar een bestemming buiten het land van verzending, zeven (7) dagen na verzending van de aangetekende brief.
  6. 6.6. Indien een door de Leninggever verzonden kennisgeving, dat de Gebruiker kan verwachten of die de Gebruiker en de Leninggever zijn overeengekomen, de Gebruiker niet bereikt, zal de Gebruiker de Leninggever daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen drie (3) Bankwerkdagen na de verwachte ontvangstdatum op de hoogte stellen.
  7. 6.7. De Gebruiker verbindt zich ertoe onmiddellijk de juistheid van de informatie in de kennisgeving die hij van de Leninggever heeft ontvangen, te controleren en eventuele bezwaren onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving te melden.
 7. 7. LENINGAANVRAAG EN KREDIETWAARDIGHEIDSBEOORDELING

  1. 7.1. De Lener kan alleen via het Portaal een Leningsaanvraag indienen bij de Leninggever, nadat hij/zij zich vooraf heeft geïdentificeerd in overeenstemming met Deel 4 van de Gebruiksvoorwaarden.
  2. 7.2. Om een Lening aan te vragen, vult de Lener een Leningsaanvraag in op het Portaal, waar hij/zij de door de Leninggever vereiste informatie openbaar maakt over zijn/haar kredietwaardigheid en andere omstandigheden die de kredietwaardigheid beïnvloeden.
  3. 7.3. De Leninggever beoordeelt de kredietwaardigheid van de Lener op basis van de aangeleverde gegevens en documenten en de gegevens verkregen uit openbare databases of andere bronnen.
  4. 7.4. De Leningsaanvraag is niet bindend voor de Lener, d.w.z hij/zij kan de Leningsaanvraag op elk moment vóór het sluiten van de Leningsovereenkomst zonder opgave van redenen intrekken.
 8. 8. KREDIETBESLUIT

  1. 8.1. De Leninggever heeft het recht om een van de volgende kredietbeslissingen te nemen:
   1. 8.1.1. de Leningsaanvraag accepteren;
   2. 8.1.2. de Leningsaanvraag afwijzen; of
   3. 8.1.3. een tegenbod doen en de gewijzigde Leningsaanvraag accepteren.
  2. 8.2. De Leninggever neemt een kredietbeslissing en stelt de Lener daarvan onmiddellijk, maar uiterlijk binnen twee (2) Bankwerkdagen, na ontvangst van alle vereiste informatie en documenten, op de hoogte. De Leninggever is niet verplicht de kredietbeslissing te rechtvaardigen, tenzij hij de Leningsaanvraag afwijst op basis van informatie verkregen uit een openbare database. In dat geval moet de Leninggever de Lener op de hoogte stellen van de resultaten van dergelijke onderzoeken.
 9. 9. AFSLUITEN VAN LENINGSOVEREENKOMST

  1. 9.1. Indien de Lener het aanbod van de Leninggever aanvaardt, komt er via het Portaal een Leningsovereenkomst tot stand tussen de Leninggever en de Lener.
  2. 9.2. Voorafgaand aan het sluiten van de Leningsovereenkomst (d.w.z voordat de Leningsovereenkomst bindend wordt voor de Lener en de Leninggever), stelt de Lener de informatie en documenten op die een vereiste zijn voor het sluiten van de Leningsovereenkomst (bijv. precontractuele informatie, standaard Europese consument Kredietinformatieblad, enz.) beschikbaar voor de Lener via het Portaal. De relevante gegevens en documenten zijn gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst te allen tijde kosteloos voor de Lener op het Portaal beschikbaar.
  3. 9.3. De Leningsovereenkomst wordt geacht juridisch bindend te zijn en gesloten tussen de Lener en de Leninggever vanaf het moment dat deze elektronisch of digitaal door beide Partijen ondertekend of goedgekeurd is.
 10. 10. BEPERKING VAN HET RECHT OP GEBRUIK VAN HET PORTAAL EN GEDRAG IN GEVAL VAN BETALINGSVERZUIM

  1. 10.1. De Leninggever heeft het recht om het recht op het gebruik van het Portaal door de Gebruiker te beperken of te weigeren, Leningsovereenkomst af te wijzen en, voor zover wettelijk toegestaan, te weigeren de verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst en/of Leningsovereenkomst en/of andere verplichtingen tussen de Leninggever en de Gebruiker gesloten overeenkomsten na te komen, indien de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst en/of Leningsovereenkomst en/of enige andere overeenkomst die met de Leninggever werd gesloten schendt.
  2. 10.2. Als de Lener meerdere Leningsovereenkomsten heeft gesloten en de Portaal account niet over voldoende middelen beschikt om aan de opeisbare Claims te voldoen (dat wil zeggen, de middelen die aan de Leninggever zijn overgemaakt zijn niet voldoende), zal de Leninggever de middelen proportioneel verdelen.
 11. 11. HERROEPING EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

  1. 11.1. De Gebruiker heeft het recht om de Gebruikersovereenkomst zonder opgave van reden binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Gebruikersovereenkomst te herroepen door via het Portaal een aanvraag tot herroeping in te dienen in een formaat dat schriftelijk kan worden gereproduceerd. Om het recht op herroeping uit de Gebruikersovereenkomst uit te oefenen, moet de aanvraag tot herroeping vóór het verstrijken van de termijn die is gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden bij de Leninggever worden ingediend. Om zich uit de Gebruikersovereenkomst terug te trekken, moet de Gebruiker onmiddellijk, maar niet later dan dertig (30) dagen na de indiening van de herroepingsaanvraag, al zijn/haar uitstaande financiële verplichtingen jegens de Leninggever uit hoofde van een overeenkomst nakomen. Als de Gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijn die is vermeld in de Gebruiksvoorwaarden, wordt aangenomen dat de Gebruiker zich niet heeft teruggetrokken uit de Gebruikersovereenkomst.
  2. 11.2. De Gebruiker kan de Gebruikersovereenkomst regelmatig opzeggen door een aanvraag in te dienen bij de Leninggever via het Portaal in een formaat dat schriftelijk kan worden gereproduceerd. In dat geval dienen alle financiële verplichtingen van de Gebruiker jegens de Leninggever uit hoofde van enige overeenkomst volledig te zijn nagekomen.
  3. 11.3. De Leninggever kan de Gebruikersovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op uitzonderlijke gronden beëindigen en de toegang tot het Portaal annuleren of beperken (altijd volgens Artikel 10.1.1 of 14.2 van de Algemene Voorwaarden, inclusief het toekennen van de aanvullende termijn gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden), indien:
   1. 11.3.1. de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst, andere voorwaarden opgesteld door de Leninggever of de afgesloten overeenkomst schendt of niet instemt met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid;
   2. 11.3.2. de Gebruiker heeft tools of geautomatiseerde tools (niet erkend door Leninggever) uitgevoerd voor het gebruik van het Portaal en voor het automatisch verzamelen van gegevens van het Portaal (dergelijke middelen kunnen onder andere data harvesting bots, spin robots, schrapers en andere geautomatiseerde tools of programma's) of als de Gebruiker framing-methoden implementeert om de Portaalgegevens of -inhoud af te bakenen of anderszins het Portaal te beïnvloeden.
  4. 11.4. Bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst beëindigt de Leninggever de toegang van de Gebruiker tot het Portaal en is de Leninggever niet verplicht om informatie met betrekking tot de transacties en handelingen die de Gebruiker op het Portaal uitvoert op te slaan, te onderhouden of aan de Gebruiker vrij te geven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
  5. 11.5. Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van andere overeenkomsten die de Gebruiker via het Portaal aangaat en op de geldigheid van eventueel ontstane verplichtingen.
 12. 12. KOSTEN EN VERGOEDINGEN

  1. 12.1. De Leninggever heeft recht op ontvangst en de Gebruiker is op grond van de overeenkomsten die met de Leninggever werden gesloten, Prijslijst, Leningsovereenkomst en/of andere overeenkomsten een Vergoeding verschuldigd. De Prijslijst van de Leninggever is beschikbaar op de website van de Leninggever.
  2. 12.2. Naast de Vergoedingen, zoals vermeld in de Prijslijst en in de overeenkomsten tussen de Leninggever en de Gebruiker, dient de Gebruiker alle kosten van de Leninggever die voortvloeien uit de in het belang van de Gebruiker verrichte handelingen en de kosten die verband houden met vorderingen, te vergoeden (inclusief gerechtskosten, incassokosten, gerechtelijke kosten, enz.).
  3. 12.3. De Gebruiker betaalt alle Vergoedingen en kosten aan de Leninggever via het Portaal, op basis van de kennisgeving aan de Gebruiker op het Portaal op de vervaldatum die in de kennisgeving wordt vermeld, met gebruikmaking van het gepersonaliseerde Referentienummer dat aan de Gebruiker is toegewezen bij het uitvoeren van de betaling. De Gebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat er op de vervaldatum middelen beschikbaar zijn op zijn/haar Portaal-account. De Leninggever is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van een foutief Referentienummer, waardoor de uitgevoerde betaling de Leninggever niet tijdig bereikt.
  4. 12.4. De Gebruiker is verplicht om de Leninggever onmiddellijk op de hoogte te stellen als de betaling niet het Portaal-account van de Gebruiker bereikt, evenals als een onbekende betaling het Portaal-account van de Gebruiker bereikt. Het is de Gebruiker verboden om te beschikken over gelden die zijn ontvangen op zijn/haar Portaal-account, waarvoor een derde partij een recht van terugvordering kan hebben (bijvoorbeeld foutief uitgevoerde betalingen).
  5. 12.5. De Gebruiker betaalt alle vergoedingen en kosten zonder aftrek en/of verrekening.
 13. 13. AANSPRAKELIJKHEID

  1. 13.1. De Gebruiker is aansprakelijk voor:
   1. 13.1.1. de wettigheid van de transacties die hij/zij op het Portaal heeft uitgevoerd;
   2. 13.1.2. eventuele wettelijke verplichtingen die kunnen voortvloeien uit het aangaan of uitvoeren van de Leningsovereenkomst via het Portaal;
   3. 13.1.3. het grondig onderzoeken van de Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van andere overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Leninggever worden gesloten. Na goedkeuring van de Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten kan de Gebruiker er niet op vertrouwen dat hij/zij niet op de hoogte was van of niet akkoord ging met de inhoud van het document;
   4. 13.1.4. het uitvoeren van transacties op het Portaal als partij bij de transactie. De Gebruiker gebruikt de formulieren die op het¨Portaal worden aangeboden op eigen verantwoordelijkheid en risico.
  2. 13.2. In geval van niet-nakoming van verplichtingen, waaronder niet-nakoming van de meldingsplicht op grond van Artikel 5.1.6 en indiening van onjuiste informatie of het niet verstrekken van relevante informatie, is de Gebruiker volledig aansprakelijk jegens de Leninggever of derden voor enige schade veroorzaakt door de schending.
  3. 13.3. De Leninggever is aansprakelijk voor directe vermogensschade veroorzaakt door de niet-nakoming van zijn verplichtingen indien de schending het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. De Leninggever is niet aansprakelijk voor inkomensverlies.
  4. 13.4. De Leninggever kan de toegang van de Gebruiker tot het Portaal beperken voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties. De Leninggever is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van de beperking van de toegang en de daaruit voortvloeiende onderbrekingen van de diensten.
  5. 13.5. De Leninggever en de Gebruiker zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van verplichtingen als deze het gevolg is van overmacht, d.w.z omstandigheden waarover de partij geen controle heeft (bijv. onderbrekingen, natuurrampen, activiteiten van overheidsinstanties, enz.).
  6. 13.6. Niets in de Gebruikersovereenkomst beperkt de aansprakelijkheid in geval van opzettelijke schending van verplichtingen.
 14. 14. WIJZIGINGEN

  1. 14.1. De Leninggever heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen onder de voorwaarden voorzien in de wet of indien nodig:
   1. 14.1.1. als gevolg van wijzigingen in de wetgeving, normen of praktijken;
   2. 14.1.2. om Portaalservices te ontwikkelen of te verbeteren;
   3. 14.1.3. om rekening te houden met een beslissing, voorschrift of andere gepubliceerde positie van een rechtbank of andere autoriteit of persoon;
   4. 14.1.4. om de omstandigheden met betrekking tot de levering of het gebruik van de service te specificeren, onder meer om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren;
   5. 14.1.5. in andere omstandigheden, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen niet oneerlijk zijn voor de Gebruiker.
  2. 14.2. De Leninggever heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker als de wetgeving, normen of praktijken die de relatie beheersen die voortvloeit uit de Gebruiksvoorwaarden veranderen en de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden noodzakelijk is om onmiddellijke naleving, de nieuwe wetgeving, normen en/of praktijken te verzekeren. Dergelijke wijzigingen worden op het Portaal gepubliceerd en treden in werking na publicatie van de desbetreffende kennisgeving op het Portaal.
  3. 14.3. De Leninggever heeft het recht om zijn Prijslijst naar eigen inzicht te wijzigen. De Leninggever zal de Gebruiker niet op de hoogte stellen van een wijziging van de Prijslijst indien deze gunstiger wordt voor de Gebruiker.
  4. 14.4. In andere gevallen dan deze gespecificeerd in de Artikelen 14.2 en 14.3 van de Gebruiksvoorwaarden, zal de Gebruiker minstens dertig (30) dagen van tevoren via het Portaal op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of Prijslijst. Indien de Gebruiker het niet eens is met de door de Leninggever aangebrachte wijzigingen, heeft hij/zij het recht de Gebruikersovereenkomst en alle andere tussen de Leninggever en de Gebruiker gesloten overeenkomsten per direct te beëindigen. Indien de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst en alle andere gesloten overeenkomsten tussen de Leninggever en de Gebruiker beëindigt, dient hij/zij binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betreffende kennisgeving en binnen dezelfde termijn, via het Portaal, aan al zijn/haar financiële verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de Leninggever te voldoen. Voor alle duidelijkheid: indien de Gebruiker niet binnen die termijn aan al zijn financiële verplichtingen voldoet, wordt de Gebruiker geacht de Gebruikersovereenkomst of andere overeenkomsten met de Leninggever niet te hebben beëindigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en/of Prijslijst treden in werking dertig (30) dagen na de publicatie van de kennisgeving of wanneer de Gebruiker akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of Prijslijst door op het relevante veld te klikken (bijv. knop, enz.) bij het inloggen op het Portaal, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
  5. 14.5. De Leninggever zal de Gebruiker niet op de hoogte brengen van een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden indien de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden de rechten en plichten van de Partijen niet verandert (in het bijzonder bijvoorbeeld grammaticale wijzigingen of correcties).
 15. 15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

  1. 15.1. De wetgeving van de Republiek Estland is van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden, Leningsovereenkomsten en andere overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de Leninggever en de Gebruiker.
  2. 15.2. Eventuele geschillen tussen de Leninggever en de Gebruiker die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden, Leningsovereenkomst of andere overeenkomsten die tussen de Leninggever en de Gebruiker zijn gesloten, zullen worden beslecht door middel van onderhandelingen, met inachtneming van de procedure voor de behandeling van klachten van consumenten die van kracht is op die tijd en gepubliceerd op de website van de Leninggever. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om zich te wenden tot een bevoegde buitengerechtelijke instantie of de autoriteit die toezicht houdt op de Leninggever. Een geschil dat de partijen niet binnen een redelijke termijn via minnelijke onderhandelingen kunnen oplossen, zal worden beslecht in de bevoegde rechtbank van de Republiek Estland, ook als de Gebruiker zich in het buitenland vestigt na de inwerkingtreding van de Gebruikersovereenkomst of als de woonplaats van de Gebruiker onbekend is op het moment van het indienen van een vordering.
 16. 16. DIVERSE

  1. 16.1. Bij insolventie van de Leninggever wordt het aangaan van nieuwe Leningsovereenkomsten per direct beëindigd. De insolventie van de Leninggever laat de geldigheid van de reeds gesloten Leningsovereenkomsten onverlet.
  2. 16.2. De Leninggever staat onder toezicht van:
   • 16.2.1. De Estse autoriteit voor financieel toezicht en afwikkeling (Finantsinspektsioon) (adres: Sakala 4, 15030 Tallinn, e-mail: info@fi.ee, website: www.fi.ee);
   • 16.2.2. De autoriteit voor consumentenbescherming en technische regelgeving (adres: Endla 10a, 10142 Tallinn, e-mail: info@ttja.ee, website: www.ttja.ee);
   • 16.2.3. Inspectie Gegevensbescherming (adres: Tatari 39, 10134 Tallinn, e-mail: info@aki.ee, website: www.aki.ee).
  3. Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op [datum] april 2021.

CONFLICTBELEID

Inleiding

Alle belangenconflicten die kunnen ontstaan in verband met het leningplatform van Bondora zullen door Bondora worden geïdentificeerd en opgelost. We zullen alle nodige maatregelen nemen om verdere evolutie van het conflict en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan de belangen van onze klanten te voorkomen. Dit document beschrijft ons beleid inzake belangenconflicten (het "Conflictbeleid") dat van toepassing is op de werking van ons Portaal.

We zijn volledig toegewijd om te voldoen aan onze regelgevende en wettelijke verplichtingen en ethische normen. Al onze medewerkers zijn contractueel verplicht om ons Conflictbeleid na te leven. Overtreding van het Conflictbeleid kan leiden tot een boete, inclusief beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Tekenen van potentiële of gerealiseerde belangenconflicten

Een belangenconflict kan ontstaan wanneer een lid van de raad van bestuur van Bondora, zijn werknemer, een werknemer van zijn gelieerde onderneming of een andere verbonden partij diensten verleent aan de cliënten van Bondora of onafhankelijk andere activiteiten ontplooit die de belangen van de cliënten van Bondora kunnen schaden, zoals in een situatie waarin een van de bovengenoemde personen:

 • financieel voordeel zou kunnen behalen of financieel verlies zou kunnen vermijden ten koste van een cliënt van Bondora;
 • een economisch belang heeft bij het resultaat van de geleverde dienst, dit belang verschilt van dat van de cliënt van Bondora;
 • enig voordeel ontvangt voor het bevoordelen van een Bondora's cliënt boven een andere cliënt van Bondora;
 • enig voordeel ontvangt (geld / goederen / diensten) van een andere persoon dan de gebruikelijke commissie voor de dienst die aan de cliënt van Bondora wordt verleend.

Mogelijke of gerealiseerde belangenconflicten die we hebben geïdentificeerd

Leners worden beheervergoeding in rekening gebracht voor het gebruik van ons platform in overeenstemming met hun Leningsovereenkomsten en andere overeenkomsten.

Bovendien kunnen we derden betalen om klanten naar ons te leiden, en dergelijke transacties worden naar behoren bekendgemaakt.

Werknemers

Een belangenconflict kan ontstaan als een werknemer van Bondora (of een lid van de familie van de werknemer) op enigerlei wijze verbonden is met een andere partij bij een transactie, vooral als die partij een cliënt van Bondora is. Verwante partijen zijn onder meer leden van de raad van bestuur van de cliënten van Bondora, personen met aanzienlijke deelnemingen en consultants. De werknemers van Bondora zijn verplicht om elke relatie bekend te maken die hun beslissingen kan beïnvloeden of een economisch belang kan inhouden.

Oplossing en openbaarmaking van belangenconflicten

Bondora zal alle mogelijke en redelijke stappen ondernemen om mogelijke belangenconflicten op te lossen.

Als er een aanzienlijk risico op verlies is voor de cliënt van Bondora, zullen we dit openbaar maken.

We zullen alle noodzakelijke procedures implementeren, inclusief personeelstraining, om ervoor te zorgen dat situaties die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten, worden geïdentificeerd en naar behoren worden aangepakt.

Alle mogelijke conflictsituaties worden nauwlettend gevolgd.

Aanvullende informatie

Dit document zal regelmatig worden herzien en indien nodig bijgewerkt. Als u vragen heeft over dit Beleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op Bondora's website. De termen hebben dezelfde betekenis als deze in de Bondora Gebruikersovereenkomst, tenzij hierin anders gedefinieerd.

226.804 personen hebben samen meer dan €1.016,9M geïnvesteerd en €228M rente verdiend - JIJ wordt de bank.

 • Geautomatiseerd investeren simpel gemaakt
 • 11 jaar ervaring
 • Start met een minimum van €1
Nu beginnen
Raadpleeg onze algemene voorwaarden op bondora.com en raadpleeg zo nodig een financieel adviseur.

Leningaanbieding in 1 minuut!

-

-

-